často kladené otázky

Overview

Ktoré pozície do OTW sú volené?

Volení sú len členovia do Predstavenstva. Predstavenstvo tvorí skupina jednotlivcov, ktorí riadia OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu). Skladá sa z troch členov s výkonnou funkciou (predseda, pokladník a tajomník) a tiež členov bez výkonnej funkcie. Jednotlivci nekandidujú na presné pozície, kandidujú na získanie kresla v Predstavenstve, pričom členov do výkonných funkcií vyberajú samotní členovia Predstavenstva na konci svojho funkčného obdobia (funkčné obdobie je vo výkonných funkciách kratšie ako predsednícke funkčné obdobie).

Každý rok sa volia minimálne dvaja členovia Predstavenstva (volia ich prispievajúci členovia OTW) a v súčasnej dobe trvá funkčné obdobie tri roky.

Čo robí člen Predstavenstva?

V rámci skupiny zahŕňajú činnosti člena strategické plánovanie a rozhodovanie v oblastiach, akými sú poslanie OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), ročný rozpočet, projekty a priority, udržovanie dlhodobých cieľov organizácie, monitorovanie pokroku v rámci strategických cieľov, zaistenie súladu s právnymi predpismi, prevzatie zodpovednosti za činnosť organizácie, prevzatie právnej zodpovednosti za organizáciu a jej záväzky voči IRS (Internal Revenue Service – Finančný úrad ministerstva financií Spojených štátov amerických), podpisovanie zmlúv, vyplácanie finančných prostriedkov a vykonávanie obchodných činností rôzneho druhu.
Očakáva sa tiež, že jednotliví členovia Predstavenstva sa zúčastnia stretnutí prostredníctvom internetových chatov, budú držať krok s relevantnou organizačnou komunikáciou a správami, a že budú konať s najlepšími úmyslami v prospech OTW.

Kto je spôsobilý stať sa kandidátom?

Informácie o požiadavkách na kandidatúru nájdete na stránke Ako sa stať kandidátom.

Prečo musím pred kandidatúrou pôsobiť vo výbore?

Práca vo výbore pomáha zaistiť, že kandidát má určitú mieru znalostí o fungovaní OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), a že je schopný pracovať s ostatnými v rámci online dobrovoľníctva. Je to tiež ukazovateľ oddanosti kandidáta voči OTW a jej hodnotám.

Prečo musím použiť svoje zákonné meno?

Vzhľadom na to, že členovia správnej rady sú zodpovední za chod OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a jej financie, ich konanie musí byť zviazané s ich právnou identitou. Je to súčasťou predpisov IRS (Finančného úradu ministerstva financií Spojených štátov amerických) pre začlenené neziskové organizácie, medzi ktoré OTW patrí.

Bude moje zákonné meno prepojené s mojou fanúšikovskou identitou?

Len v prípade, ak sa tak vy sami rozhodnete, napríklad spomenutím vašej fanúšikovskej identity vo Vašom profile, ktorý predložíte v rámci volebného procesu. Personál OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a dokumentácia budú odkazovať len na vaše zákonné meno.

Majú jednotlivé pozície špeciálne požiadavky?

Doporučuje sa, aby členovia Predstavenstva vo výkonných funkciách (predseda, pokladník a tajomník) už mali skúsenosti s prácou v Predstavenstve. Iné požiadavky nie sú.

OTW je fanúšikovská organizácia. Prečo nie sú zverejnené fanúšikovské identity kandidátov?

Zatiaľ čo mnohým ľuďom nevadí prepojenie ich fanúšikovskej identity s ich právnou, z rôznych dôvodov to nemusí platiť pre každého. Politika OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) necháva toto rozhodnutie na kandidátoch. Je na nich, aby sa rozhodli, do akej miery sú ochotní zdieľať svoju fanúšikovskú identitu. To platí počas volebného procesu, ale aj po ňom, a tiež pre kandidátov ktorí boli zvolení, ale aj pre tých, ktorí zvolení neboli.


Candidacy

Ako kandidovať?

Uistite sa, že spĺňate požiadavky na kandidatúru a ste ochotní kandidovať pod svojím občianskym menom. Napíšte predsedovi/predsedkyni Volebného výboru email, v ktorom uvediete vaše občianske meno a čestné vyhlásenie, že máte viac ako 18 rokov. Volebnej komisii tiež dajte vedieť, či pôsobíte pod pseudonymom a či by ste chceli zmeniť svoje meno v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) na svoje občianske meno pred kandidatúrou alebo po voľbách. Volebný výbor si u príslušných výborov skontroluje či podmienky spĺňate. Termín na vyhlásenia kandidatúry je uvedený vo volebnom harmonograme.

Aký je rozdiel medzi spochybniteľnými a nespochybniteľnými voľbami?

Spochybniteľné voľby sú tie, v ktorých je kandidátov viac, ako voľných pozícií v Predstavenstve a voliči vyberajú, ktorí kandidáti budú zvolení.

Nespochybniteľné voľby sú vtedy, keď je počet voľných pozícií v Predstavenstve rovný alebo vyšší ako počet kandidátov. Kandidáti technicky nemajú oponentov a na základe volebného procesu (bez hlasovania, ktoré nie je potrebné) budú do Predstavenstva automaticky zvolení. Pozície, ktoré nebudú obsadené, zostanú prázdne až do nasledujúcich volieb.

Môžem kandidovať opakovane?

Áno, pokiaľ nebudete zvolení, môžete kandidovať v nasledujúcich voľbách za predpokladu, že budete aj naďalej spĺňať požiadavky na kandidatúru.

Ako vyzerá priebeh kampane?

Najprv napíšete svoj profil. Ide o krátky text, v ktorom popíšete relevantné skúsenosti – offline, v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a vo fandome.

Ako druhé zodpoviete otázky z manifestu, ktoré sú pre všetkých kandidátov rovnaké.

Ako tretie sa zúčastníte procesu Q&A (otázok a odpovedí). Otázky zasiela verejnosť.

Ako štvrté sa zúčastníte verejných chatov. Zorganizuje ich Volebný výbor podľa vašich časových možností.

Môžu byť logá OTW používané počas kampaní?

Počas kampaní sa vyhnite používaniu oficiálneho OTW (Organizácia pre tranformatívnu tvorbu) loga (alebo obrázkov, ktoré by mohli byť mylne pokladané za oficiálne OTW logá), vrátane loga pre individuálne projekty ako Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív). Môžete reblognúť alebo retweetnuť oficiálne oznámenia OTW, ktoré takéto logá obsahujú, no, prosím, nespájajte logá s kampaňou pre špecifického kandidáta alebo kandidátov. Chceme tak predísť dojmu, že OTW podporuje špecifického kandidáta alebo kandidátov.


Voting

Ako sa môžem stať oprávneným voličom?

Členom OTW (Organizácie pre transformatívnu tvorbu) sa môžete stať prispením 10 USD alebo viac. Členstvo platí jeden rok od dátumu uskutočnenia príspevku. Na jeho základe budete oprávnení voliť v jedných voľbách do OTW. Ak členom už ste, a opäť prispejete minimálne sumou 10 USD, vaše členstvo sa predĺži od tohto dátumu; je to však vždy jeden rok od posledného príspevku v minimálnej hodnote 10 USD. Viac o oprávnenosti voliť v tohtoročných voľbách nájdete vo volebnom harmonograme.

Prispel/a som viac ako 10 USD, prečo som neobdržal/a žiadne informácie o voľbách?

Môže to mať niekoľko príčin:

  1. Bol váš príspevok zaslaný pred začiatkom aktuálneho volebného roku? Ak si nie ste istí, môžete pre kontrolu kontaktovať výbor pre Rozvoj a členstvo. Len príspevky uskutočnené v aktuálnom roku člena oprávňujú voliť vo voľbách v danom roku.
  2. Zrušili ste odber emailov od OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu)? Ak áno, napíšte email na [email protected], aby ste boli opäť pridaní na zoznam.
  3. Nekončia emaily od OTW vo vašom spamovom priečinku? Ak nechcete, aby sa tak stalo, pridajte @transformativeworks.org do svojho zoznamu povolených adries.

Ak neplatí ani jedna z vyššie spomenutých možností, kontaktujte nás a my sa problém pokúsime vyriešiť.

Prečo sa nemôžem stať členom tým, že OTW prispejem svojím časom?

Ako zákonom uznaná nezisková organizácia sme povinní uistiť sa, že každý hlas prichádza od právne dohľadateľného jedinca. Najjednoduchším spôsobom je jednotlivé členstvá prepojiť s bankovým účtom alebo kreditnou kartou – teda pomocou platobných metód, ktoré určujú identitu. Z tohto dôvodu sa členstvo nezakladá pri príspevku v hotovosti alebo poštovou poukážkou.

Ako funguje hlasovací proces?

Oprávnení voliči – všetci členovia, ktorí poslali príspevok a majú v rámci OTW dobrú povesť – dostanú inštrukcie na emailové adresy, ktoré použili pri registrácii. Všetky hlasovacie lístky sú anonymné.

Hlasy budú spočítané prostredníctvom preferenčného systému hlasovania upraveného pre voľby s viacerými víťazmi. Úplné vysvetlenie tohto systému nájdete na stránke s informáciami o procese hlasovania.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Výsledky budú zverejnené hneď po skončení počítania hlasov. Pokiaľ nenastanú neočakávané komplikácie, budú výsledky hlasovania oznámené najneskôr do 3 dní od ukončenia hlasovania. V prípade oneskorenia zverejní Volebný výbor správy o príčine oneskorenia, a takisto ako dlho bude trvať jej vyriešenie.

Môžem vedieť výsledné poradie kandidátov?

V záujme zachovania rovnosti medzi členmi Predstavenstva nezverejňujeme poradie kandidátov.


Voting by Proxy

Čo je hlasovanie prostredníctvom zástupcov? Ako to funguje?

Ak volíte prostredníctvom zástupcov, znamená to, že určíte niekoho, kto za vás odovzdá hlas vo voľbách. Túto možnosť vám OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) musí ponúknuť podľa Delaware law (zákona Delaware). Zvyčajne môžete voliť cez zástupcu, pokiaľ v čase volieb nebudete mať prístup na internet alebo budete mať v tomto čase iné záväzky.

Zástupcovia sú pridelení emailom. Emailová žiadosť o udelenie zástupcu musí

  1. pochádzať z emailovej adresy, ktorú ste použili na príspevok pre OTW;
  2. byť adresovaná [email protected] a zároveň aj vášmu zástupcovi;
  3. obsahovať vaše zákonné meno; a
  4. obsahovať prehlásenie, že si želáte prideliť post zástupcu príjemcovi emailu.

Váš zástupca musí na tento email odpovedať, potvrdiť jeho prevzatie a zahrnúť svoje zákonné meno. Táto odpoveď musí byť prevzatá na [email protected] najneskôr dva týždne pred konaním volieb. Oficiálny termín pre pridelenie zástupcov bude začlenený na časovej osi volieb.

Post zástupcu trvá šesť mesiacov; pred uplynutím tejto doby nemôžeme ani odvolať, ani zmeniť vášho prideleného zástupcu. Ak ste boli pridelení ako zástupca pre niekoho iného, takisto tento post nemôžete predať tretej strane.


Further Information

Kde sa môžem o voľbách dozvedieť viac?

Stránka Volieb je vaša najlepšia voľba pre všetky informácie o voľbách. Máme dve sekcie, aktuálne správy aj históriu, ako aj detailnejšie kategórie zoradené na boku.

Moja otázka stále nebola zodpovedaná.

Môžete sa s nami spojiť pomocou kontaktného formulára. Radi vám pomôžeme!