Biogram i manifest Kristiny Busse

Biogram

Kristina Busse jest jedną ze współzałożycieli oraz redaktorów naszego dziennika akademickiego Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) i już od 8 lat pracuje w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Była również współredaktorką szeregu książek poświęconych fan fiction i kulturze fanowskiej oraz nadal publikuje w tej dziedzinie. Do jej książek zaliczają się takie publikacje jak wpółredagowana Fan Fiction i Wspólnoty Fanowskie w Dobie Internetu, Sherlock i Fandom Transmedialny, oraz Przegląd Studiów nad Fan Fiction. Wszystkie dochody z tego ostatniego trafiają właśnie do OTW. Kristina dołączyła do zorganizowanego fandomu w późnych latach 90-tych jako shipperka Buffy/Angel i od tamtego czasu była członkinią większej ilości fandomów niż ma odwagę przyznać. Jej obecna obsesja to Dragon Age, Marvel i Saga Vorkosigan. Kristina otrzymała tytuł doktora na Uniwersytecie Tulane, obecnie zaś wykłada na Wydziałach Filozofii oraz Gender Studies Uniwersytetu w Południowej Alabamie. Wykłada szereg przedmiotów, od logiki i mitologii, aż po studia fanowskie oraz historię LGBT. Kristina jest rodowitą Niemką, obecnie mieszka w południowej części Stanów Zjednoczonych razem ze swoją rodziną entuzjastycznych erpegowców.

Manifest

1. Dlaczego decydujesz się na start w wyborach do Zarządu?
Po raz pierwszy mam pewność, że będę w stanie wykonywać wszystkie obowiązki związane z działalnością w Zarządzie nie robiąc tego kosztem czasu poświęconego mojej rodzinie, działalności w TWC, a także pracy w samym Zarządzie, i bardzo cieszy mnie perspektywa reprezentowania oraz pracy dla innych fanów jako członkini Zarządu. Wiele z czynników uniemożliwiających mi wcześniejszą kandydaturę uległo zmianie: właśnie skończyłam książkę, nad którą pracowałam wiele lat, mam więc więcej wolnego czasu; moje dzieci są prawie dorosłe (już same prowadzą!), zaś TWC działa bardzo sprawnie. Biorąc pod uwagę moje obecne zobowiązania, sądzę, że jestem w dobrym momencie, aby poświęcić więcej czasu OTW.

Zarząd miał zawsze dla mnie dwojaką funkcję: pomaga różnym częściom organizacji wspólnie dobrze funkcjonować, ale także pracuje na zewątrz jako organizacja reprezentująca i działająca orędowniczo. Ta druga funkcja to rozszerzenie już wykonywanych przeze mnie działań, takich jak wywiady w mediach czy nawiązywanie współpracy z ludźmi i organizacjami o podobnych celach. Co więcej, sądzę że członkostwo w Zarządzie osób z różnych komisji byłoby bardzo przydatne. Na przykład Komisja ds. Publikacji nie była do tej pory reprezentowana w Zarządzie, a sądzę, że różnorodność doświadczeń zdobytych zarówno w OTW, jak i poza nią, jest bardzo przydatna dla członków Zarządu.

2. Jakie umiejętności i/lub doświadczenie wniesiesz do Zarządu?
Jestem mamą i nauczycielką, więc mam dużo cierpiwości. Byłam współautorką i współredaktorką i pracowałam z wieloma osobami w szeregu projektów, sądzę więc, że dosyć dobrze pracuję w zespole. Od ośmiu lat jestem redaktorką TWC, byłam także odpowiedzialna za redakcję trzech monografii poruszających tematykę fanowską, i we wszystkich wymienionych projektach jednym z moich obowiązków była kontrola nad współpracownikami i pilnowanie, aby dotrzymywali terminów. Nie jestem oficjalnie przewodniczącą Komisji ds. Publikacji, ale w praktyce Karen i ja dzielimy się obowiązkami, więc przez ostatnich osiem lat byłam odpowiedzialna za organizację pracy personelu i wolontariuszy. Naszą dumą jest bardzo krótki czas realizacji projektów i zawsze dotrzymywane terminy – jednym słowem, robienie tego, co trzeba zrobić. Wierzę, że moje doświadczenie, zarówno jako członkini OTW, jak i płynące z mojego życia prywatnego i zawodowego, przysłuży się Zarządowi. Wspieram OTW od momentu, kiedy pojawiła się na LiveJournal jako pomysł w 2007 roku, dołączyłam i pomagałam budować jej gałąź akademicką od kiedy zaczęła się materializować później tego samego roku. Dotarcie do miejsca, w którym TWC jest teraz było ciężkie i pełne przeciwności, ale udało nam się. Do tej pory moja działalność w OTW skupiała się na tej części organizacji, ale wraz ze stopniowym zmniejszaniem się moich pozostałych zobowiązań mogę spojrzeć na OTW z szerszej perspektywy. Z całego serca wierzę w każdy z projektów realizowanych przez OTW, i ekscytuje mnie każda osoba wspierająca tę organizację.

3. Co chcesz osiągnąć w czasie kadencji?
Chciałabym, żeby wszystkie komisje stały się tak samowystarczalne, jak to możliwe. Publikacje miały szczęście – mieliśmy pewnego rodzaju ciągłość oraz prosty i jasno sprecyzowany cel, ale chciałabym, żeby Zarząd zaczął dużo aktywniej upełnomocniać poszczególne komisje. Obecny Zarząd podejmował takie kroki kiedy było to możliwe i chciałabym pomóc w kontynuowaniu tej zmiany. Ogólnie uważam, że obecny Zarząd doskonale się spisuje, jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności i przejrzystości działania i chciałabym móc uczestniczyć w kontynuacji tego procesu. Ponieważ liczba członków ma się zwiększyć z 5 do 7, poszczególne obowiązki będzie można przekazać większej liczbie osób i nadal podążać ścieżką zmian zainicjowanych przez obecny Zarząd: większa dostępność dla członków i wolontariuszy; zwiększenie przejrzystości finansowej, najlepiej przy fachowym wsparciu; wspieranie komisji potrzebujących pomocy oraz kontrola tych samowystarczalnych.

4. Jakie masz doświadczenie z projektami OTW i w jaki sposób będziesz współpracować z odpowiednimi komisjami aby je wspierać i rozwijać? Prosimy o uwzględnienie Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona), Fanlore, działalność Legal Advocacy (Wsparcie Prawne) oraz Open Doors (Drzwi Otwarte), choć oczywiście możesz mocniej zaakcentować te elementy, które interesują Cię najbardziej.
Korzystałam i wspierałam (albo, jak w przypadku Pomocy Prawnej, obserwowałam) działania wszystkich projektów OTW, także AO3 i Fanlore, i uważam, że to, czego potrzebują najbardziej to dodatkowe wsparcie, które nie generowałoby jednocześnie nowych obowiązków. Uważam, że najważniejsze to słuchać, co przekazują same komisje oraz planować działania na tej podstawie. Jeżeli Drzwi Otwarte potrzebują wsparcia Komunikacji, jeśli Fanlore potrzebuje liczniejszego personelu, a AO3 zatrudnienia zawodowego programisty, powinniśmy umożliwić zaspokojenie tych potrzeb, aby pomóc komisjom w wykonywaniu ich obowiązków. Jednocześnie mam świadomość, że jako organizacja musimy razem podążać w tym samym kierunku, a nie jedynie niepotrzebnie powielać wykonywaną pracę. Dla mnie to Zarząd jest miejscem gdzie spotykają się potrzeby i cele wszystkich komisji, i jako organ doradza on i przewodzi wtedy, kiedy jest to potrzebne.

5. Wybierz dwa tematy/problemy, które powinny być dla OTW priorytetem, zarówno wewnętrznie jak i w działaniach zewnętrznych. Co te tematy oznaczają dla Ciebie, dlaczego je cenisz? W jaki sposób włączysz je w swoje działania?
Chciałabym, aby Finanse zostały przywrócone w jakiejś formie. W 2014 roku Zarząd zdecydował się zastąpić Komisję ds. Finansów stanowiskiem Skarbnika. Jestem przekonana, że ta kluczowa pozycja w strukturze organizacji powinna być dzielona przez kilka osób, a przywrócenie Komisji ds. Finansów umożliwi im dzielić między sobą obowiązki, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że OTW wciąż się rozwija. Wierzę, że otrzymaliśmy upoważnienie, aby środkami finansowymi fandomu rozporządzać oszczędnie i rozsądnie i chciałabym być członkinią Zarządu, który temu sprosta, oszczędzając tam, gdzie to mozliwe, a wydając w miejscach, gdzie to najpotrzebniejsze, na przykład w Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum). Obecny Zarząd dopiero zaczął rekonstrukcję Komisji ds. Finansów, i ja chciałabym pomóc w tym procesie.
Drugim z punktów dla mnie najważniejszych, obok kwestii finansowej, jest utrzymanie personelu. Nasz proces rekrutacyjny jest relatywnie skuteczny, lecz w rzeczywistości mamy komisje, które borykają się z brakami personalnymi, są zbyt przeciążone, aby szkolić czy rekrutować nowe osoby, a jednocześnie odejście nawet jednej z już pracujących może im grozić całkowitą niewydolnością. Nie jest to problem łatwy do rozwiązania, a z jego istnienia Zarząd i personel doskonale zdają sobie sprawę. Wiem, że wszyscy szukamy sposobów na przyciągnięcie do nas i utrzymanie entuzjastycznych, zdolnych i niezależnych wolontariuszy oraz personelu, którzy jednocześnie rozumieją misję OTW i pracują dobrze w i pomiędzy komisjami – ja sama chcę pomóc naszym komisjom i ich członkom w jak najproduktywnieszej i najprzyjaźniejszej organizacji pracy.

6. Jak sądzisz, co należy do najważniejszych zadań Zarządu? Czy wiesz jakie są prawne wymagania dotyczące zarządu w zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych organizacji nonprofit?
Jako organ powoływany w trakcie wyborów, Zarząd powinien spełniać misję organizacji skupiającą się na rzecznictwie fanowskim oraz tworzeniu struktur wspierających działalność fanów, jednocześnie dbając o interesy członków oraz strzec odpowiedzialności organizacji jako powiernika. Działalność Zarządu jest oparta na regulaminie – powinien on wewnętrznie wspierać i doradzać komisjom, jednocześnie zapewniając reprezentację, tworząc powiązania oraz będąc orędownikiem organizacji na zwenątrz.
Wierzę, że poszczególne projekty mają w dużym stopniu sprecyzowane własne cele, a Zarząd powinien ułatwiać im ich realizację, czy to poprzez opublikowanie kolejnych 20 numerów; zapewnienie zwolnienia vidderów z podlegania DMCA; zwiększenie liczby użtykowników Fanlore; ratunek wszystkich archiwów zagrożonych zniknięciem; utrzymanie i rozwój AO3 aby wciąż spisywało się niesamowicie; czy także poprzez posiadanie wystarczającej siły i wielkości, abyśmy mogli wciąż się rozwijać zgodnie z wytycznymi, szczególnie w kierunku archiwizowania, kategoryzowania oraz poszukiwania nowych form prac fanowskich.

7. Jak pogodzisz działalność w Zarządzie z innymi rolami, które pełnisz w OTW albo w jaki sposób chcesz przekazać swoje aktualne zadania aby móc skupić się na pracy w Zarządzie?
Jak już wspomniałam wcześniej, nie zdecydowałabym się na kandydowanie, gdbybym nie miała pewności, że będę w stanie sprostać czekającym mnie obowiązkom. Nie byłoby konfliktu interesów pomiędzy moim stanowiskiem jako redaktorka TWC oraz członkini Zarządu, bardzo niewiele z moich obowiązków na obu stanowiskach by się pokrywało, biorąc pod uwagę, iż działalność TWC jest głownie skierowana na zewnątrz organizacji. W mojej pracy dla TWC kontaktuję się z czytelnikami, pisarzami, oraz recenzentami TWC (którzy mogą, lecz nie muszą być członkami OTW – nie ma to wpływu na ich relacje z TWC). Jeżeli moje życie nie ulegnie nagłej i gwałtownej zmianie, to w najbliższej przyszłości nadal planuję poświęcać się pisaniu, wychowywaniu dzieci i pracy wolontariackiej w OTW.