Aline Carrãon henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Alinella on oikeustieteen tutkinto brasilialaisesta Universidade de Juiz de Fora -yliopistosta. Hän on työskennellyt kuluttajansuojalain ja siviilioikeuden parissa, ja jatkaa parhaillaan opintojaan voidakseen työskennellä valtion virkamiehenä. Aline löysi fandomin Harry Potterin valloittaessa maailmaa, eikä ole sen jälkeen taakseen katsonut. Voit löytää hänet LilyC-fani-identiteetin alta Archive of Our Own – AO3:ssa (Oma Arkisto) ja Tumblrissa. Hän liittyi OTW:hen (Transformatiivisten teosten järjestö) vuonna 2013 avainsanojen järjestelijänä, ja alkoi vähitellen osallistua myös järjestön muuhun toimintaan; nykyään hän on toimihenkilö sekä Käyttäjätuki- että Käännös-toimikunnissa. Käyttäjätuessa Aline huolehtii käyttäjien ongelmista, kysymyksistä ja palautteesta; Käännös-toimikunnassa hän auttaa hallinnoimaan yli 150 vapaaehtoista ja on saattanut päätökseen projekteja tiukassa aikataulussa ympäristössä, joka vaatii jatkuvaa ja tehokasta koko tiimin kattavaa kommunikointia.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan?

Usean toimikunnan jäsenenä ja yhden yhteyshenkilönä uskon, että minulla on arvokasta kokemusta, jonka voin tuoda johtokuntaan. On hyödyllistä, jos johtokunnan jäsenet tulevat eri toimikunnista; eri työryhmillä on erilaisia kokemuksia ja tarpeita, ja tuomalla yhteen ihmisiä, jotka tietävät, kuinka työt on saatu onnistuneesti tehtyä eri projekteissa, johtokunta saa paremman käsityksen OTW:stä ja sen toimikunnista.

Tämän lisäksi Käännös-toimikunnan vapaaehtoisten koordinointi on opettanut minulle, kuinka työskennellä äärimmäisen kansainvälisessä ja monipuolisessa ryhmässä. Toivon, että tästä kokemuksesta on apua, kun johtokunta ja eri toimikunnat työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Viimeisen vuoden aikana olen työskennellyt OTW:n Käännös-toimikunnan vapaaehtoisten hallinnoinnin parissa, ohjaten itsenäisiä työryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita, tavoitteita ja kykyjä. Hoitamani tehtävät ovat olleet muun muassa seuraavanlaisia: kokousten järjestäminen ja vetäminen ihmisille eri puolilta maailmaa; vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden rekrytointi ja kouluttaminen; keskimäärin 50-100 sähköpostin käsittely päivittäin; sisäisten asiakirjojen kirjoittaminen; isojen ja pienten projektien johtaminen ja niihin osallistuminen; ja yhteistyön tekeminen useiden toimikuntien kanssa. Koska Käännös-toimikunta työskentelee useiden OTW:n osien parissa, olen oppinut työskentelemään tiiviisti muiden työryhmien kanssa, ottaen samalla huomioon heidän tarpeensa ja erityiset rajoituksensa. Uskon, että näistä kokemuksista tulee olemaan paljon hyötyä johtokuntatyössä.

Olen tehnyt järjestössä paljon töitä henkilöstöhallinnon ja projektien koordinoimisen parissa, ja olen oppinut, mikä toimii ja mikä ei. Uskon, että enemmän kuin mitään muuta, OTW tarvitsee juuri nyt kykyä järjestäytyä käytännöllisesti ja tavoitejohtoisesti niin, että vapaaehtoistemme ja projektiemme päämäärät voidaan saavuttaa järkevällä aikavälillä niin, että siitä seuraa mahdollisimman vähän sekaannusta kaikille osapuolille. Uskon, että tähänastiset kokemukseni auttaisivat siinä.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Haluan saavuttaa johtokunnan, joka on avoimempi palautteelle ja vastaanottavaisempi: johtokunnan, joka huomioi, että toimikunnat ovat itse parhaassa asemassa määrittelemään, mitä heidän päivittäiset tarpeensa ja tavoitteensa ovat, ja mikä toimii näiden tavoitteiden saavuttamisen tukemisessa ja mahdollistamisessa aiheuttamatta ylimääräisiä esteitä tai viivästyksiä. Johtokunnan, joka on sitoutunut vastaamaan kysymyksiin, ehdotuksiin ja pyyntöihin mahdollisimman pikaisesti ja kattavasti, ottaen huomioon, että kaikkien aika ja taidot ovat arvokkaita ja niitä tulee kunnioittaa.

Haluaisin nähdä johtokunnan, joka on mielellään avoin koko muulle järjestölle ja jäsenistölleen suunnitelmiensa, päätöstensä taustan ja niiden sisällön suhteen. Johtokunnan, joka kykenee kommunikoimaan avoimesti ja välittämään tietoa OTW:n vapaaehtoisille käynnissä olevista keskusteluista esteettömällä ja ymmärrettävällä tavalla, ja jonka jäsenet kykenevät jättämään kaunat ja sotkuiset ihmissuhteensa taakseen ja työskentelemään toimikuntien ja toimihenkilöiden kanssa tuloksekkaasti.

OTW hyötyisi johtokunnasta, joka hyväksyy sen, että vaikka suunnitelmat ja “parhaat käytännöt” ovat hyödyllisiä, niitä pitää voida muokata tämänhetkiseen todellisuuteen ja vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi; ja että tapojen, käytäntöjen ja työkalujen tulee aina olla valmiita muutoksiin OTW:n kasvaessa.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Olen pitkäaikainen AO3:n käyttäjä, eikä olisi liioiteltua sanoa, että käyn sivulla vähintään kerran päivässä – sen lisäksi, että olen avainsanojen järjestelijä ja osa AO3:n Käyttäjätukea, joka työskentelee tiiviisti yhteistyössä muiden AO3:a ylläpitävien toimikuntien kanssa. Olen myös ollut yhteyksissä kaikkien muiden OTW:n projektien kanssa vaihtelevissa määrin, oli se sitten tarkistaessani artikkelin Fanloressa, kääntäessäni uutiskirjettä Oikeusneuvonnan työstä tai ottaessani yhteyttä Avoimiin oviin puhuakseni ilmoituksesta teosten tuonnista AO3:een.

Mielestäni projektimme tarvitsevat tukea, joka voimaannuttaa ja auttaa niitä tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Paras tapa, jolla toimikuntien ja projektien kanssa voi tehdä yhteistyötä, on hyväksyä, että niistä jokainen on erilainen ja että niillä on kaikilla omanlaisensa kulttuuri ja ympäristö. Tästä johtuen mahdollisimman usein meidän tulisi kuunnella toimikuntia niitä koskevissa asioissa, ymmärtää kuinka ne toimivat ja suunnitella ja toimia sen mukaisesti. Jos esimerkiksi Avoimet ovet tarvitsee uuden työkalun, tai Fanlore tarvitsee lisää jäseniä, tai AO3:n koodaajien tarvitsee palkata alihankkija, meidän pitäisi mahdollistaa nämä asiat antaaksemme toimikuntien tehdä työnsä.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Tilivelvollisuus: haluaisin nähdä muutoksen siinä, kuinka yksisuuntaista tilivelvollisuus on tällä hetkellä OTW:ssä. Toimikuntien täytyy koostaa avoimia, selkeitä ja ajantasaisia kokouspöytäkirjoja ja esityslistoja; niiden täytyy raportoida toiminnastaan kuukausittain johtokunnalle ja muille toimikunnille; niiden täytyy esittää tarkkaan tutkittu ja taustoitettu ehdotus, jos ne suunnittelevat tekevänsä jotakin; ja niiden täytyy dokumentoida sisäiset käytäntönsä ja rakenteensa perusteellisesti. Johtokunta ei noudata tätä samaa tasoa, ja sen tulee muuttua. Johtokunnan pitäisi noudattaa samaa tilivelvollisuuden astetta, kuin mitä odotetaan OTW:n toimikunnilta—sen pitäisi johtaa esimerkillä, ei laahata vuosia jäljessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilöstöasioita lukuunottamatta keskustelut tulisi käydä oletusarvoisesti avoimissa kokouksissa, paitsi jos toimikunta tai muut osalliset ovat erikseen pyytäneet toisin; että kokousten asialistat ja pöytäkirjat tulee pitää saavutettavissa ja ymmärrettävinä ja niistä tulee löytyä asiayhteys ja pääkohdat tehdyistä päätöksistä; että johtokunnan tulee raportoida toiminnastaan vapaaehtoisille ja toimikunnille kuukausittain; ja että johtokunnan wikiosio on ajan tasalla keskeisten keskeneräisten sisäistä rakennetta, vastuita, rooleja, etenemissuunnitelmaa, projekteja ja muita kuin henkilöstöasioita koskevien asiakirjojen osalta. OTW:n vapaaehtoisten ei pitäisi saada tietää tärkeistä järjestön uutisista twitterin tai tumblrin kautta, vaan pitäisi olla olemassa sisäistä yhteydenpitoa koskien sitä, mitä järjestössä tapahtuu. Tällä hetkellä tällaisia viestintärakenteita ei yksinkertaisesti ole.

Toimikuntien välinen yhteistyö: OTW:ssa on paljon vähemmän toimikuntien välistä yhteistyötä kuin voisi tai pitäisi olla. Meillä ei ole tarvittavia työkaluja, avoimia yhteydenpitokanavia tai liikkuvuutta. Tästä johtuen useimmat ovat enimmäkseen pimennossa sen osalta, mitä kaikki muut tekevät, ja minkäänlaisen yhteistyön tekeminen on tarpeettoman hankalaa. Meidän täytyy tehdä töitä mahdollistaaksemme enemmän keskustelua toimikuntien välillä ilman, että sidomme tätä kommunikaatiota tiukkaan muotoon tai hierarkiaan. Yhteydenpidon pullonkaulojen vähentäminen voi ainoastaan hyödyttää OTW:tä ja meidän pitäisi tehdä kaikki voitavamme saadaksemme ne työkalut ja luodaksemme sellaisen ympäristön, joka mahdollistaa tämän.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Olen tutkinut Delawaren osavaltiossa, jossa OTW on kirjoilla, voittoa tavoittelemattomille järjestöille laissa asetettuja vaatimuksia, ja tarkemmin sanottuna sitä, mitä Yhdysvaltojen laki edellyttää voittoa tavoittelemattoman järjestön johtajilta: oleellisia seikkoja ovat lainopillinen, hallinnollinen ja taloudellinen valvonta, joka suoritetaan asian vaatimalla tarkkuudella, ottaen huomioon uskollisuus jäsenistölle, ja hyvällä tahdolla.

Johtokunnalla on vastuu OTW:n ja sen projektien tavoitteiden ja tehtävien ylläpitämisestä, sekä vastuu tukea järjestön vapaaehtoisten työtä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa kohti samoja tavoitteita työskentelevien muiden järjestöjen ja yksilöiden kanssa verkostoitumisen lisäksi myös sitä, että johtokunnan tulee huolehtia siitä, että toimikunnilla ja toimihenkilöillä on käytössään ne työkalut, joita he tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä. Johtokunnan tehtävänä on valvoa järjestön taloudellista hyvinvointia ja taata, että varainkeruu, kulutus ja kirjanpito tapahtuvat vastuullisesti ja kunnioittaen kaikkia niitä faneja, jotka ovat uskoneet meille lahjoituksensa. Johtokunnan tulisi kommunikoida puheenjohtajien kanssa tehokkaasti ja käyttäytyä rehellisesti ja sitoutuneesti taatakseen kokonaisvaltaisen työympäristön, jossa palaute, avuliaisuus ja tuotteliaisuus ovat tärkeässä asemassa.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Minulla ei ole tällä hetkellä puheenjohtajan rooleja, ja voin luopua tämänhetkisistä rooleistani, jos se on tarpeen. Aion odottaa ja katsoa, kuinka paljon työtä ja aikaa johtokunta vaatii, ja järjestellä roolini OTW:ssä uudelleen tämän huomioon ottaen.

Andrea Horbinskin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Andrea Horbinski on OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) johtokunnan sihteeri ja Japanin uuden ajan historian ja erityisesti uusmedian tohtoriopiskelija Kalifornian yliopistossa Berkleyssä. Hänet valittiin Ada Initiativen johtokunnan sihteeriksi vuonna 2015. Ada Initiativen tavoitteena oli edistää naisten osallistumista avoimeen teknologiaan ja kulttuuriin. Aiemmin hän on ollut Fulbright-stipendiaatti Japanissa ja toimi OTW:n Kansainvälisyys ja näkyvyys -toimikunnan puheenjohtajana kunnes hänet valittiin OTW:n johtokuntaan vuonna 2012. Hän liittyi internetfandomiin vuonna 1999 kirjoitettuaan valmistujaispuheensa rakkaudestaan Tähtien sotaan. Pian sen jälkeen hän lähti mukaan anime- ja mangafandomiin ensin AMV-tekijänä ja myöhemmin fanikääntäjänä. Hän on keskustellut fandomista, animesta, mangasta ja japanilaisesta historiasta sekä kansantarustosta eri kokoontumisissa ja konferensseissa viidessä maanosassa. Hänen artikkeleitaan on ilmestynyt The WisCon Chronicles -julkaisun numerossa 6, Mechademia- ja Transformative Works and Cultures (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit)- julkaisuissa.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

Olen kerännyt paljon käytännön kokemusta sekä OTW:n että Ada Initiativen johtokunnissa palvellessani ja haluan käyttää taitojani ja erikoisosaamistani OTW:n vahvistamiseen ja sen tavoitteiden tukemiseen. Tämän lisäksi johtokunnasta on tullut paikka jossa osaamiseni ei ole vain arvokasta, mutta myös arvostettua, mikä teki päätöksen seuraavalle kaudelle pyrkimisestä helpoksi.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Tuon johtokuntaan yhteensä kolmen ja puolen vuoden kokemuksen johtokunnissa toimimisesta (mistä puolitoista vuotta olivat sihteerin toimessa), yhteensä seitsemän vuotta kokemusta OTW:n toiminnasta eri tehtävissä, sekä laajan tuntemuksen muista avoimen lähdekoodin ja avoimen kulttuurin alueella toimivista järjestöistä. Esimerkiksi tänä vuonna olin Inspire-kampanjan arvosteluryhmässä. Kampanja on Wikimedia Foundation -järjestön pyrkimys lisätä sukupuolten moninaisuutta Wikipediassa ja siihen liittyvissä muissa projekteissa rahoittamalla yhteisön ehdottamia projekteja. Olen tällä hetkellä myös WisConin videoarkistoija, tehtävänäni digitoida ja tehdä saatavaksi kyseisen conin rikas historia feministisenä science fiction -tapahtumana. Kaikki nämä kokemukset ovat antaneet minulle laajan tuntemuksen monista erilaisista järjestömalleista sekä siitä, millaiset toimintatavat, rakenteet ja ajattelumallit luovat toimivan järjestön.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Minua huolestuttaa, että tämän kysymyksen asettelu antaa ihmisille epätarkan kuvan siitä, miten OTW:n johtokunta (tai mikään johtokunta) toimii! Johtokunnan jäseninä vastuullamme on OTW:n yleinen johtaminen ja hallinto, joten kunkin johtokunnan jäsenen palvelusajan perimmäinen tavoite on täyttää velvollisuutensa parhaansa mukaan palvellakseen järjestöä ja sen tehtävää. Itse johtokunnan tavoite seuraavalle kolmelle vuodelle on selvä: toimia OTW:n strategisen suunnitelman toteutumisen edistämiseksi auttamalla Strateginen suunnittelu sekä Vapaaehtoistyö & rekrytointi -toimikuntia työssään, työskentelemällä eri toimikuntien kanssa suunnitelmassa nimettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi kyseisiin toimikuntiin ja niiden projekteihin liittyviltä osin, sekä työskentelemällä johtokunnan omiin rooleihin liittyvien tavoitteiden täyttämiseksi. Tietyllä tasolla tämä on siis se tulos, johon haluan pyrkiä yhdessä muun johtokunnan kanssa; laajemmalti haluan OTW:n olevan kolmen vuoden kuluttua voittoa tavoittelematon järjestö jolla on kasvava budjetti ja hyvät edellytykset pitkäaikaiseen jatkuvuuteen. Tämä on selvästikin haaste, mutta se on haaste, johon me–OTW kokonaisuudessaan–pystymme ehdottomasti vastaamaan.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Johtokunnan jäsenenä olen ollut vuorovaikutuksessa kaikkien näistä projekteista vastaavien toimikuntien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana, ja toimin niiden parissa sekä yksityisellä että ammatillisella tasolla myös OTW:n ulkopuolella: Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto) on tällä hetkellä pääasiallinen paikka, josta löydän fanifiktiota (joskaan minulla ei ole sille koskaan niin paljon kuin haluaisin!); olen julkaissut artikkelin Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) -julkaisussa sekä viitannut sen julkaisemiin esseisiin omassa akateemisessa työssäni; Fanlore on selittänyt minulle monia asioita fandom(e)ista, joita en ole ennen tiennyt; ja OTW:n oikeusneuvonta on ollut monin tavoin tärkeässä osassa puolustamassa ja laajentamassa suojauksia minun internetkokemukselleni, joista ei suinkaan vähäisimpänä voidaan mainita DMCA-erivapauksien saaminen fanivideoiden tuottamiselle, olenhan fanivideoiden tekijä. Avoimet Ovet ja sen työ ovat inspiroineet minua ajattelemaan tarkasti ja kriittisesti arkistoja, arkistointia, sekä niiden arvoa myös ei-digitaaliselle fandomin historialle, mikä puolestaan on auttanut minua asettamaan tavoitteet työlleni WisConin videoarkistoijana.

On ikävää todellisuutta, että OTW:n johtokunnan nykyinen asema kaksoistehtävässä sekä hallinnoimassa että ohjaamassa OTW:tä tarkoittaa, ettei meillä ole ollut paljon aikaa olla aktiivisesti yhteistyössä valvomiemme toimikuntien kanssa. Paljon useammin tapahtuu niin, että toimikunnat tuovat meille ehdotuksia eri projekteista, ja me arvioimme ehdotukset: suurin osa yhteistyöstämme koostuu toimikuntien kanssa toimimisesta tässä vaiheessa korjataksemme ongelmat, joita ei ehkä ole huomattu alkuperäisessä ehdotuksessa, joskus siksi, että nämä ongelmat liittyvät sellaisiin järjestön toimintaa koskeviin asioihin, joista he eivät ole olleet tietoisia, koska ne kuuluvat johtokunnan toimialaan. Maltan tuskin odottaa, että saan jatkaa työtä näiden toimikuntien kanssa kasvattaaksemme OTW:n projekteja!

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Eräs kysymys, jota olen pohtinut paljon viime aikoina, on kestävyys. Aihe nousi minulle esiin ensimmäistä kertaa osana keskusteluja Ada Initiative -projektin lopettamisesta, ja vaikka tämä oli oikea valinta Adalle, ei se selvästikään ole sitä OTW:lle: mitä meidän siis pitää tehdä, jotta OTW olisi kestävä pitkällä tähtäimellä, ei vain kolmen tai viiden vuoden päähän vaan vielä kymmenen tai kaksikymmentäkin vuotta tulevaisuuteen? OTW:ssä on vielä paljon pullonkauloja, joiden kohdalla vaadimme liikaa yksittäisiltä vapaaehtoisilta tai joissa meillä ei ole riittäviä valmiuksia avainhenkilöiden menetyksen varalta (“bussin alle jääminen” -tilanteessa tai mistä tahansa muusta syystä), ja näihin ongelmakohtiin puuttuminen on selvästi tärkeä osa OTW:n muuttamista kestävämmäksi. Strategisen suunnitelman toimeenpano auttaa tietysti myös kestävyyden luomisessa, mutta olemme johtokunnassa vasta alkaneet tuoda aihetta tarkemmin pinnalle ajattelussamme, ja me voimme ja meidän tulisi tehdä näin jatkossa entistä enemmän.

Toinen asia, jota olen ajatellut, on näkyvyys. Keskustellessani ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa koen toisinaan turhautumista koska he eivät ole kuulleet OTW:stä, tai jos ovatkin, he tietävät ainoastaan AO3:n–jopa monet AO3:n käyttäjistä ovat tietämättömiä sen suhteen, että AO3 on OTW:n luoma ja tukema projekti! OTW:lle on selvästi vielä paljon enemmän tilaa olla näkyvillä avoimen kulttuurin ja avoimen lähdekoodin aktivismin alalla sekä ajaa fandomin ja faniteosten asemaa legitiimeinä aktiviteetteina entistä näkyvämmin lakiasioiden ulkopuolella, ja tällainen toiminta olisi avuksi toiminta-ajatuksellemme. Se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta tämä tehtävä tulee loppujen lopuksi vahvistamaan järjestöä.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Johtokunnan tärkeimmät tehtävät löytyvät järjestön säännöistä: johtokunta vastaa OTW:n yleisestä hallinnosta sen toiminta-ajatuksen palvelemiseksi, ja koska johtokunta ei ole luovuttanut mitään velvollisuuksiaan palkatulle työntekijälle kuten toiminnanjohtajalle, on johtokunta tällä hetkellä myös vastuussa OTW:n päivittäisistä hallintotehtävistä. Johtokunnan sihteerinä yksi päätehtävistäni on pitää yllä OTW:n sääntöjä. Johtuen tästä tehtävästä sekä palveluksestani OTW:n ja Ada Initiative -järjestön johtokunnissa, tunnen hyvin Yhdysvalloissa sijaitsevia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskevat lailliset vaatimukset.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Minulla ei tällä hetkellä ole muita OTW:n sisäisiä rooleja.