Atiya Hakeems CV och manifest

CV

Atiya Hakeem (Lady Oscar) har tagit examen i biologi vid California Institute of Technology och gick sedan vidare till University of Hawaii för en doktorsexamen i biomedicin. Efter att ha arbetat vid Caltech som neurobiolog och studerat autism och social kognition i många år, har hon nyligen återvänt till Hawaii, där hon för närvarande hänger med jordsvin som volontär på Honolulu Zoo. Hon har alltid använt fandom som tillflykt och kreativt utlopp, med intressen som Star Trek, baseball, tidig modern sjöfart, Hawaii Five-O och anime, vilket nu senast ledde till att hon arbetade på konventen Anime Expo och AX New York. Hon gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) 2012, som volontär inom supportteamet för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), och har sedan dess svarat på sådär 5 000 användarfrågor. Hon gick med som testare för Tillgänglighet, Design och Teknologi (AO3s kommitté för kod och design) eftersom hon ville vara direkt involverad i att hålla AO3 igång. Nu är hon ledare för underkommittén Kvalitetskontroll & Testning. Hon har också medverkat i arbetsgrupperna för Kategoriförändring och Enkäter.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Efter att ha arbetat i tre och ett halvt år för OTW har jag nått en nivå där jag vill använda den erfarenhet och kunskap jag har fått för att hjälpa till att leda organisationen. Vi är inte vilket ideell organisation som helst – vår position som en internationell, virtuell och fandomorienterad grupp gör oss ovanliga, liksom den extrema spridningen, men ändå sammankopplingen, hos våra projekt. Jag tror att det är oerhört viktigt för OTWs framtid att ha en styrelse som förstår OTWs och dess volontärers särskilda egenskaper och jag har en ställning där jag kan hjälpa till att ge en del av den förståelsen.

2. Vilka kunskaper och vilken erfarenhet tar du med dig till styrelsen?

Först och främst tar jag med mig min erfarenhet av själva OTW. Som en rutinerad medarbetare inom AO3-support har jag en bra känsla för vilka frågor som berör vår användarbas, så väl som gedigen erfarenhet av att hantera dessa frågor på ett hjälpsamt och professionellt sätt. Jag har haft omfattande kontakt med folk i fandom genom svar på supportärenden, kommentarer på nyhetsbrev och twitterkontot för AO3s status. Som en medlem av Utveckling, Design & Teknologi har jag varit med om utmaningarna som kommer med att sköta ett stort projekt över flera kommittéer. Fastän mitt arbete främst har varit hos AO3 har jag också haft chansen att träffa och ha kontakt med volontärer från alla delar av organisationen, i och med mitt deltagande i arbetsgrupperna för Kategoriförändring och Enkäter, så väl som ämneschatter och OTWs sociala forum.

När det gäller mitt övriga liv har jag två relevanta källor till erfarenheter. För det första har jag ägnat många år åt att arbeta i ett akademiskt laboratorium. Genom detta har jag fått erfarenhet av budgetansvar, projektplanering, personaladministration, samt mentorskap och upplärning.
För det andra har jag erfarenhet av ett flertal ickekommersiella organisationer, både som medlem och givare. Därmed har jag sett med egna ögon hur praxis för ickekommersiella verksamheter fungerar eller inte fungerar “i verkligheten”.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

  • Förenkla processer på ett sådant sätt att alla frågor till styrelsen får svar i rimlig tid och att alla beslut fattas utan uppskov.
  • Sköta alla styrelsedebatter och beslut i öppna forum, utom då det gäller konfidentiella medarbetarärenden.
  • Förbättra den ekonomiska hanteringen, inklusive att tillföra prediktiv budgetanalys och genomsynlighet.
  • Att vara del av en styrelse där alla medlemmar samarbetar på ett produktivt och professionellt sätt.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Min huvudsakliga erfarenhet är AO3, både genom Support och Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T). Som medlem av AD&T har jag samarbetat med alla AO3-kommittéer för att upprätthålla och förbättra AO3. Detta inkluderar även Open Doors-projektet, eftersom AD&T hjälper Open Doors med dess arbete när det gäller att importera hotade arkiv till AO3. Min erfarenhet innebär att jag har djup och långvarig personlig erfarenhet av vad AO3-kommittéerna behöver och inte behöver när det gäller stöd och tillsyn från styrelsen. Jag hoppas kunna bidra med denna förståelse till styrelsen som helhet. Eftersom AO3 både är den största konsumenten av OTWs ekonomiska resurser och det projekt som har högst profil när det gäller att dra till sig gåvor, tycker jag att det är enormt viktigt att styrelsen fullt ut förstår och stödjer arkivet.

Fanlore som projekt har några av samma tekniska svårigheter som AO3 har, men dessutom större problem när det gäller att få tillräckligt med folk och resurser. Jag vill hjälpa dem att etablera en starkare underbyggnad som skulle ge medarbetarna större frihet att fokusera på projektets mål.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och Juridiska fungerar för närvarande mycket väl och effektivt. Som utomstående observatör, såväl som när jag har kontaktat Juridiska vid supportärenden, har jag blivit imponerad av medarbetarnas professionalism och kompetens. Jag känner att det bästa jag kan göra för dem som styrelsemedlem vore att helt enkelt stödja dem på det sätt de önskar.

5. Välj två ämnen/problem som du tycker att OTW bör sätta som högsta prioritet, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av din tjänst i styrelsen?

Jag tycker att OTWs högsta prioritet just nu borde vara att få bättre ordning på våra affärer. Skötseln av vår ekonomi behöver vara mer hållbar: inte bara en enda person som ser över alla våra konton utan revision, och inga fler insamlingar utan konkreta mål för utgifter och planerade budgetar. Detta något som sköts väl av de framgångsrika ickekommersiella organisationer jag har varit inblandad i “i verkliga livet”, och jag ämnar använda deras arbete som en förebild.

Miljön för våra volontärer behöver bli sundare: mindre överarbete, bättre verktyg, bättre kommunikation, bättre informationsflöde från styrelsen och genom kommittéerna.

Under mitt arbete hos AO3 stötte jag ofta på situationer där vårt arbete försvårades och AO3s stabilitet utsattes för risk genom en brist på stöd från styrelsen. Försenade beslut förhindrade att viktig utrustning kunde köpas in när det behövdes, trots att pengarna fanns. Policybeslut som gjordes utan genomsynlighet och med otillräcklig förståelse för frågan gjorde så att volontärer tappade modet och projekt spårade ur. Som styrelsemedlem kommer sådana erfarenheter att hjälpa mig rätt när det gäller att förbättra stödet för alla våra projekt och volontärer.

6. Vilka tycker du är styrelsens främsta ansvarsområden? Känner du till de juridiska kraven för en ickekommersiell styrelse baserad i USA?

Jag har undersökt de juridiska kraven för en USA-baserad ickekommersiell styrelse online. Utöver detta behöver vi dock en styrelse som våra volontärer kan lita på kommer att:

  • Hålla sig informerade om OTWs projekt
  • Fatta väl synliga och välinformerade beslut inom rimlig tid
  • Ha en ansvarsfull ekonomisk tillsyn
  • Representera OTW offentligt

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot dina andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina andra roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Det är viktigt för styrelsen att hålla sig a jour med OTWs kommittéers dagliga arbete. Av denna anledning tänker jag inte helt lägga mina andra roller åt sidan. Support har nyligen rekryterat en lovande grupp nya medarbetare. Därför tänker jag låta min inblandning där ha fokus på att fungera som mentor och kunskapsbank, vilket gör att tidskraven minskar. Som ledare av underkommittén för Kvalitetskontroll och Testning tänker jag rekrytera en medarbetare som kan hjälpa till med administration av volontärsuppgifter. Vi håller också på att förbättra vår uppsättning av automatiska tester, vilket gör att det krävs mindre inblandning från min sida när det gäller att övervaka manuella tester.

Förut har jag skött mitt arbete i kommittéerna samtidigt som ett heltidsarbete i verkliga livet. För närvarande tar jag ut ledig tid för att fokusera på mitt volontärarbete och utveckling av min karriär, vilket ger mig möjlighet att lägga ner tillräckligt med tid på mina ansvarsområden som styrelsemedlem.