Anunsyo Ukol sa mga Kandidato para sa Halalan ng OTW 2024

Anunsyo Ukol sa mga Kandidato

Ikinalulugod ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na i-anunsyo ang mga sumusunod na kandidato para sa Halalan 2024 (na pinagsunud-sunod ayon sa unang titik ng kanilang unang pangalan):

  • C. Ryan S.
  • Erica F.
  • Rachel L.
  • Tish S.

Dahil mayroong 2 posisyong kailangang punan at 4 na kandidato, ang halalan ngayong 2024 ay magkakaroon ng tunggalian — sa madaling salita, boboto ang mga miyembro ng OTW upang piliin kung sino sa mga kandidato ang ihahalal. Read More

2024 Timeline at Huling Araw sa Pagiging Kaanib sa Halalan ng OTW

Malugod na ipahayag ng Komite ng Halalan ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na nakapaskil na ang timeline para sa halalan sa 2024 para sa mga bagong miyembro ng Lupon ng mga Tagapangasiwa!

Gaganapin ang halalan para sa taong ito sa ika-16 hanggang ika-19 ng Agosto. Nangangahulugan ito na sa ika-21 ng Hunyo ang huling araw para magpahayag ang mga boluntaryo ng kanilang kandidatura.

Katulad ng dati, sa ika-30 ng Hunyo ang huling araw ng pagiging kaanib sa halalan. Kung interesado kang bumoto, mangyaring siguraduhin na aktibo ang pagka-miyembro mo hanggang sa petsang nabanggit. Mangyaring tandaan na nakatakda ang petsa ng resibo ng iyong donasyon sa US Eastern Time, kaya kung nailista ang iyong donasyon matapos ang alas 19:59 sa ika-30 ng Hunyo, 2024 sa resibo nito, hindi ka maaaring bumoto. Kung may alanganin ka kung nagawa ang iyong donasyon bago ang palugit, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagpapaunlad at Kaaniban sa pamamagitan ng paggamit sa form ng pakikipag-ugnayan na nasa aming website at sa pagpili sa “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Kasalukuyan ba ang aking pagiging miyembro/Maaari ba akong bumoto?). Read More

Estadistika ng Halalan 2022 ng OTW

Ngayong tapos na ang Halalan 2022, ikinalulugod naming ibahagi sa inyo ang mga estadistika ukol sa pakikilahok ng mga botante!

Nagtala ang Halalan 2022 ng kabuuang 11,643 na mga rehistradong botante. Sa mga botanteng ito, 4,574 ang nagpasa ng balidong balota, na kumakatawan sa 39.3% ng mga potensyal na botante.

Ipinagmamalaki naming ipahayag na mas mataas ang pakikilahok ng mga botante ngayon kumpara sa nakaraang taon, na may pakikilahok na 20.5%.

May nakitang pagtaas ng bilang ng mga ipinasang balota, mula 2,305 hanggang sa 4,574, na aabot sa 98.4% na paglaki. Read More

2022 Mga Kinalabasan ng OTW Halalan

Nais pasalamatan ng Komite ng Halalan ang lahat ng mga kandidato para sa kanilang pagsusumikap sa halalan ngayong taon. Kaya, ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang kinalabasan ng halalan para sa taong 2022.

Opisyal na nahalal ang mga sumusunod na kandidato (na nasa alpabetikal na pagkakaayos) sa Lupon ng mga Tagapangasiwa:

  • Heather McGuire
  • Natalia Gruber

Gaya ng nakaraang abiso, malungkot na inaanunsyo ng Lupon ng mga Tagapangasiwa na ang direktor na si E. Anna Szegedi, na siyang inihalal noong 2021, ay bababa na sa kanyang posisyon sa Lupon bago ang halalan ng 2022. Malugod naming tinatanaw ang serbisyong inihandog ni E. Anna Szegedi at nagpapasalamat kami sa kanyang gawa at dedikasyon.

Para punan ang nabakenteng posisyon, ang kandidatong nakakuha ng ikatlong pinakamaraming boto sa eleksyong ito, Michelle Schroeder, ay nahalal na sumama sa Lupon ng mga Tagapangasiwa at magsilbi sa nalalabing termino ni E. Anna Szegedi (dalawang taon) simula sa ika-1 ng Oktubre. Sa ganitong paraan, nasisigurong patuloy tayong magkakaroon ng isang buong Lupon hanggang sa susunod na halalan.

Pormal na magsisimula ang paglilipat ng tungkulin sa mga bagong miyembro ng Lupon sa ika-1 ng Oktubre. Hangad namin ang kanilang matagumpay na panunungkulan.

Dito nagtatapos ang panahon ng halalan. Maraming salamat sa lahat ng nakibahagi sa pamamagitan ng pagbabahagi ng balita, pagtatanong sa mga kandidato at, siyempre, sa pagboto! Umaasa kami sa inyong muling pakikibahagi sa susunod na taon.


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Bukas na ang Halalan para sa 2022 Lupon ng OTW!

Sinimulan na ang halalan!

Dapat may balota na ang bawat kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumali mula ika-1 ng Hulyo 2021 hanggang ika-30 ng Hunyo 2022. Kung hindi mo pa ito natanggap, mangyaring tingnan muna ang iyong spam folder, bago makipag-ugnayan sa amin gamit ang form para sa pakikipag-ugnayan. Mangyaring tandaan na nakatakda ang petsa ng resibo ng iyong donasyon sa US Eastern Time, kaya kung nailista ang iyong donasyon pagkatapos ng alas 19:59 sa ika-30 ng Hunyo 2022 sa resibo nito, hindi ka maaaring bumoto. Kung hindi ka sigurado kung nagawa ang iyong donasyon bago ang takdang oras, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagpapaunlad at Kaaniban sa pamamagitan ng paggamit sa form para sa pakikipag-ugnayan na nasa aming website at sa pagpili sa “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Kasalukuyan ba ang aking pagiging miyembro/Maaari ba akong bumoto?).

Magtatagal ang halalan hanggang ika-15 ng Agosto, 2022, alas 23:59 UTC; maaaring gamitin ang palitan ng time zone para alamin kung anong oras ito para sa iyo.

Pagkatapos mong bumoto, maaari ka nang pumunta sa Twitter at gamitin ang hashtag na #OTWE2022 para makipagkilala at makipag-usap sa iba pang mga botante! Nasasabik kaming makarinig mula sa iyo!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Mga Kasapi ng OTW – Tignan ang Inyong Email para sa Mga Panuto sa Pagboto

Sa kasalukuyan, dapat nakatanggap na ang lahat ng mga botanteng kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ng email na naglalaman ng kawing ukol sa mga panuto para sa halalan ng taong 2022. “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Panuto sa Pagboto para sa Eleksyon ng Lupon ng Organisasyon para sa Nagbabagong Katha (OTW)) ang paksa ng email. Mangyaring tandaan na hindi kasama sa listahan ng mga botante at hindi makatatanggap ng balota ang mga hindi nakatanggap ng email na ito.

Maglalaman ng kawing sa isang panubok na bersyon ng balota ang email ng mga panuto sa pagboto. Mangyaring sundan ang kawing para siguraduhing maayos na nakalahad ang pahina at nakikita ang lahat ng mga kandidato. Kung hindi, mangyaring siguraduhin na hindi naka-block ang JavaScript mula sa ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com, at/o opavote.com. Read More