هیئت مدیره چه کار می کند

یک عضو از هیئت مدیره چه کار می کند؟

به عنوان یک گروه، وظایف هیئت مدیره شامل پیش بردن برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم گیری در زمینه هایی مانند ماموریت های OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده)، بودجه ی سالانه، پروژه ها و اولویت ها می شود؛ همچنین: حفظ کردن کانون توجه بلندمدت سازمان، نظارت بر پیشرفت در راستای اهداف استراتژیک، اطمینان از انطباق قانونی سازمانی، مسئولیت پذیری در قبال فعالیت های سازمانی، داشتن مسئولیت قانونی سازمان و امور مالی آن در رابطه با IRS، و در نهایت امضای قراردادها، مصرف منابع مالی و معاملات تجاری از انواع مختلف.

به صورت فردی، از اعضای هیئت مدیره انتظار می رود که در جلسات مبتنی بر چت حضور یابند، از آخرین مکاتبات و گزارشات سازمانی مربوط مطلع باشند و با حسن نیت در راستای بهترین منافع OTW عمل کنند.