تاریخچه انتخابات OTW

انتخابات سال 2019

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2019 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2019 اینجا قابل مشاهده است.

Astrid Olin

Kirsten Wright

Morgan Schroeder

Rebecca Sentance

 • نتایج

در آغاز این کمپین انتخاباتی چهار کاندیدا برای دو کرسی رقابت می کردند. Astrid Olin (استرید الین) کناره گیری کرد که باعث می شد سه کاندیدا باقی بمانند. Kirsten Wright (کریستن رایت) و Rebecca Sentance (ربکا سنتنس) برای دو کرسی آزاد توسط اعضای OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) انتخاب شدند.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2019

Claire P. Baker

Danielle Strong

Jessie Casiulis

Kirsten Wright

Lex de Leon

Natalia Gruber

Rebecca Sentance


انتخابات سال 2018

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2018 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2018 اینجا قابل مشاهده است.

C. Ryan Smith

Lex de Leon

Michelle Schroeder

Natalia Gruber

 • نتایج

چهار کاندیدا بودند که برای دو کرسی رقابت می کردند. Lex de Leon (لکس دو لیون) و Natalia Gruber (ناتالیا گروبر) برای دو کرسی آزاد توسط اعضای OTW انتخاب شدند.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2018

Claire P. Baker

Danielle Strong

Jessie Camboulives

Kristina Busse

Lex de Leon

Natalia Gruber

Priscilla Del Cima


انتخابات سال 2017

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2017 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2017 اینجا قابل مشاهده است.

Claire P. Baker

Danielle Strong

Erica Dulin

Gimena Calixto

Jessie Camboulives

Milena Popova

 • نتایج

شش کاندیدا بودند که برای سه کرسی رقابت می کردند. Claire P. Baker (کلیر پی بیکر)، Danielle Strong (دنیل استرانگ) و Jessie Camboulives (جسی کمبولیوز) توسط اعضای OTW برای سه کرسی آزاد انتخاب شدند.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2017

Atiya Hakeem

Claire P. Baker

Danielle Strong

Jessie Camboulives

Kristina Busse

Matty Bowers

Priscilla Del Cima


انتخابات سال 2016

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2016 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2016 اینجا قابل مشاهده است.

James Beal

Kristina Busse

Priscilla Del Cima

 • نتایج

سه کاندیدا بودند که برای دو کرسی رقابت می کردند. Kristina Busse (کریستینا بوس) و Priscilla Del Cima (پریسیلا دل سیما) توسط اعضای OTW برای دو کرسی انتخاب شدند.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2016

Alex Tischer

Aline Carrão

Atiya Hakeem

Katarina Harju

Kristina Busse

Matty Bowers

Priscilla Del Cima


انتخابات سال 2015

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2015 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2015 اینجا قابل مشاهده است.

Alex Tischer

Aline Carrão

Andrea Horbinski

Atiya Hakeem

Daniel Lamson

Katarina Harju

Matty Bowers

Nikisha Sanders

 • نتایج

در آغاز این کمپین انتخاباتی هشت کاندیدا بودند که برای دو کرسی رقابت می کردند. هیئت مدیره ی سال 2015 Nikisha Sanders (نیکیشا سندرز) را از دور انتخاباتی حذف کرد و Dan Lamson (دن لمسون) کناره گیری کرد که باعث می شد شش کاندیدا باقی بمانند. یک رای گیری انجام شد و Atiya Hakeem (آتیا حکیم) و Matty Bowers (متی باورز) توسط اعضای OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) برای دو کرسی آزاد انتخاب شدند. پس از اینکه هیئت مدیره ی سال 2015 Andrea Horbinski (آندریا هوربینسکی) را برای یک کرسی خالی که در طول انتخابات در دسترس قرار نگرفته بود انتخاب کردند، اعضای OTW و کمیته ی انتخابات اعتراض کردند. هیئت مدیره ی سال 2015 استعفا دادند که باعث شد آتیا و متی در قدرت باقی بمانند. سپس آتیا و متی Alex Tischer (الکس تیشر)، Katarina Harju (کاتارینا هاریو) و Aline Carrão (آلینی کاررو) را در هیئت مدیره منصوب کردند.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2016

Alex Tischer

Aline Carrão

Atiya Hakeem

Katarina Harju

Matty Bowers


انتخابات سال 2014

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2014 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2014 اینجا قابل مشاهده است.

Soledad Griffin

Margaret J. MacRae

Jessica Steiner

 • نتایج

سه کاندیدا برای سه کرسی هیئت مدیره پا پیش گذاشتند؛ در نتیجه انتخاباتی در سال 2014 برگزار نشد.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2015

Eylul Dogruel

Soledad Griffin

Andrea Horbinski

Margaret J. MacRae

Cat Meier

Jessica Steiner


انتخابات سال 2013

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2013 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2013 اینجا قابل مشاهده است.

Anna Genoese

 • نتایج

یک کاندیدا برای سه کرسی هیئت مدیره پا پیش گذاشت؛ در نتیجه انتخاباتی در سال 2013 برگزار نشد. به دلیل زمان اعلام نامزدی پروسه ی کامل نامزدی انجام نگرفت.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2014

Franzeska Dickson

Eylul Dogruel

Anna Genoese

Andrea Horbinski

Cat Meier

Nikisha Sanders


انتخابات سال 2012

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2012 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2012 اینجا قابل مشاهده است.

Franzeska Dickson

Eylul Dogruel

Andrea Horbinski

 • نتایج

سه کاندیدا برای سه کرسی هیئت مدیره پا پیش گذاشتند؛ در نتیجه انتخاباتی در سال 2012 برگزار نشد. پس از انتخابات، Maia Bobrowicz (مایا بوبروویچ) و Cat Meier (کت می یر) برای پر کردن کرسی هایی که توسط مدیران در حال عزیمت خالی مانده بودند منصوب شدند.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2013

Julia Beck

Maia Bobrowicz

Franzeska Dickson

Eylul Dogruel

Ira Gladkova

Andrea Horbinski

Cat Meier

Kristen Murphy

Nikisha Sanders


انتخابات سال 2011

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2011 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2011 اینجا قابل مشاهده است.

Julia Beck

Naomi Novik

Lucy Pearson (در تاریخ 12 نوامبر 2011 از نامزدی کناره گیری کرد)

Betsy Rosenblatt

Nikisha Sanders

Jenny Scott-Thompson

 • نتایج

شش کاندیدا برای چهار کرسی هیئت مدیره پا پیش گذاشتند؛ در نتیجه در سال 2011 انتخابات برگزار شد. کاندیداهای انتخاب شده به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی Julia Beck (جولیا بک)، Naomi Novik (نائومی نوویک)، Nikisha Sanders (نیکیشا سندرز) و Jenny Scott-Thompson (جنی اسکات تامپسون) بودند.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2012

Julia Beck

Francesca Coppa

Ira Gladkova

Kristen Murphy

Naomi Novik

Nikisha Sanders

Jenny Scott-Thompson


انتخابات سال 2010

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2010 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

اطلاعات در مورد کاندیداهای انتخابات سال 2010 اینجا قابل مشاهده است.

Hele Braunstein

Francesca Coppa (در تصدی)

Ira Gladkova

Kristen Murphy

 • نتایج

چهار کاندیدا برای سه کرسی هیئت مدیره پا پیش گذاشتند؛ در نتیجه در سال 2010 انتخابات برگزار شد. کاندیداهای انتخاب شده به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی Francesca Coppa (فرانچسکا کوپا)، Ira Gladkova (ایرا گلادکوا) و Kristen Murphy (کریستن مورفی) بودند. Elizabeth Yalkut (الیزابت یالکوت) پس از انتخابات کناره گیری کرد، بنابراین Hele Braunstein (اله براونستاین) برای پرکردن کرسی او منصوب شد.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2011

Rachel Barenblat

Francesca Coppa, PhD

Ira Gladkova

Sheila Lane

Allison Morris

Kristen Murphy

Hele Braunstein


انتخابات سال 2009

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2009 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

Allison Morris

Elizabeth Yalkut

 • نتایج

دو کاندیدا برای دو کرسی هیئت مدیره پا پیش گذاشتند؛ در نتیجه انتخاباتی در سال 2009 برگزار نشد.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2010

Naomi Novik (رئیس)

Rachel Barenblat

Francesca Coppa, PhD

Sheila Lane

Allison Morris

Rebecca Tushnet, JD

Elizabeth Yalkut


انتخابات سال 2008

 • جدول زمانی

جدول زمانی استفاده شده در انتخابات سال 2008 اینجا قابل مشاهده است.

 • کاندیداها

Rachel Barenblat

Sheila Lane

 • نتایج

دو کاندیدا برای دو کرسی هیئت مدیره پا پیش گذاشتند؛ در نتیجه انتخاباتی در سال 2008 برگزار نشد.

 • هیئت مدیره ی OTW در سال 2009

Naomi Novik (رئیس)

Rachel Barenblat

KellyAnn Bessa

Francesca Coppa, PhD

Susan Gibel, JD

Sheila Lane

Rebecca Tushnet, JD


هیئت مدیره ی موسس OTW

هیئت مدیره ی اولیه از پاسخ دهندگان به درخواست برای کسانی که مایل بودند در سازمانی که در ماه ژوئن سال 2007 ایجاد شده بود خدمت کنند ایجاد شده بود. اعضای هیئت مدیره توسط موسس سازمان Naomi Novik (نائومی نوویک) مبنی بر ایجاد تیمی با مجموعه ی خاصی از مهارتها و تجربه لازم برای ایجاد زیربنای یک سازمان بدون سود، از جمله آیین نامه های آن، انتخاب شدند.

 • هیئت مدیره ی OTW (2007-2008)

Naomi Novik (رئیس)

KellyAnn Bessa

Francesca Coppa, PhD

Cathy Cupitt, DCA

Susan Gibel, JD

Michele Tepper, PhD

Rebecca Tushnet, JD