انتظارات رفتاری در پروسه ی انتخابات

کمیته ی انتخابات برای اینکه یک پروسه ی انتخاباتی آزاد، صمیمی و مثبت را پیش ببرد از کاندیداها، داوطلبان و اعضا درخواست می کند تا انتظارات ساده ی ذیل را در تمامی فعالیت های رسمی انتخابات رعایت کنند:

  • از توهین کردن و تهمت زدن به خصوص در رابطه با ناتوانی های جسمی و روحی بپرهیزید.
  • به بی طرفی جنسیتی و/یا اولویتهای افراد برای ضمایر شخصی احترام بگذارید.
  • در مورد رفتار یا گفتار کاندیداها صحبت کنید، نه خود افراد. به عنوان مثال بگویید: ”شخص X نگرانی های شخص Y را در نظر نگرفت“ به جای اینکه بگویید: ”شخص X فرد بی ملاحظه است.“
  • از ابزارها/دسترسیهای OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) استفاده نکنید یا از افراد دیگر درخواست نکنید تا از ابزارها/دسترسیهایشان استفاده کنند تا برای کاندیداها، داوطلبان یا اعضا کمین کرده، جاسوسی آنها را کرده، آنها را آزار و اذیت یا تهدید کنند.
  • در کاندیداتوری هر کاندیدایی که ممکن است تحت سلطه ی شما باشد دخالت نکنید.
  • از فاش کردن بپرهیزید. این به این معنی است که هرگونه شخصیت هوادارانه، اسم استفاده شده در OTW و/یا اسم حقوقی (یا هر گونه فعالیتی که ممکن است به این اسامی مربوط باشد) را بدون اجازه ی صریح آن فرد به هویت اصلیشان مرتبط نکنید. فاش کردن منجر به ازاله ی امتیازات رای دادن و یا در صورت کاندیدا بودن، حذف شدن از رای گیری می شود.
  • به هیچکس پول، آثار هوادارانه یا هیچ گونه چیز دیگر را رشوه ندهید. رشوه دادن نیز باعث ازاله ی امتیازات رای دادن یا حذف شدن از رای گیری می شود.