انتخابات OTW چگونه برگزار می شود

پروسه ی رای گیری OTW

برای انتخابات هیئت مدیره، OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) از تنوعی از رای گیری های ترجیحی که بر اساس سیستم انتخاباتی دور حذفی سریع – سیستم IRV اند استفاده می کند. این متد به برگزاری یک دوره رای گیری کمک می کند و باعث می شود که هر برگه رای به حساب بیاید.

زمانی که رای ها داده شدند، ابتدا اولین اولویت هر رای دهنده شمارش می شود و از این رای ها برای ایجاد یک لیست مرتب شده از کاندیداها استفاده می شود. هنگامی که تمامی اولویت های اول شمارش شدند اگر کاندیدایی اکثریت آرا را داشته باشد، این کاندیدا اولین برنده ی ماست. برای اینکه سیستم دور حذفی سریع را برای تعداد متعددی از برندگان اصلاح کنیم، برنده را از لیست رای حذف می کنیم. برگه های رایی که متعلق به کاندیدای حذف شده بودند مجددا شمارش می شوند و اولویت دوم آنها برای اختصاص دادن رای آنها به کاندیداهای باقی مانده استفاده می شود. دوباره یک لیست مرتب شده از کاندیداها ایجاد می شود و برنده ی دوم کسی است که در بالای این لیست قرار داشته باشد.

برای دستورالعمل های مرحله به مرحله لطفا به دستورالعملهای رای گیری بروید.

IRV چیست؟

دور حذفی سریع یک سیستم انتخاباتی است که شرایط یک تصمیم به همراه یک دور رای گیری را با درخواست از رای دهندگان برای مرتب کردن انتخابهایشان به ترتیب اولویت فراهم می کند. بزرگترین مزیت این سیستم اینست که نیاز برای رای گیری بیشتر برای شکستن تساوی را از بین می برد. همچنین IRV به طور کلی در مقابل رای دهی تاکتیکی مقاوم است — پدیده ی رای دادن ضد کاندیدایی که نمی خواهیم ببرد به جای اینکه به کاندیدایی رای دهیم که صمیمانه پشتیبانی شان می کنیم — به خاطر اینکه این متد احتمال اینکه هر فرد به یک نامزد مشابه تبدیل شده و رای ها بین افراد سرشکن شود را کاهش می دهد. رای ها به هدر نمی روند، که این به این معناست که رای دهنده گستره ی وسیعتری از گزینه ها را دارد. پروسه ی مرتب سازی همچنین ممکن است مناظره ی انتخاباتی منفی و مناقشه بین پشتیبانان کاندیداهای مختلف را کاهش دهد — به هر حال، نیازی نیست که یک کاندیدا پشتیبانان کاندیداهای دیگر را از خودشان بیگانه کنند وقتی که هر رای دهنده ممکن است به صورت همزمان هر دو نفر را پشتیبانی کند!

بر روی برگه ی رای انتخابات OTW رای دهندگان می توانند هر تعداد نامزد که مایل هستند، چه کم چه زیاد، را مرتب کنند به شرطی که حداقل یک کاندیدا را ذکر کنند.

هنگامی که آرا داده شدند، اولین اولویت هر رای دهنده شمارش می شود و از این آرا برای ایجاد یک لیست مرتب شده از کاندیداها استفاده می شود. وقتی که همه ی اولویت های اول شمارش شوند، اگر کاندیدایی دارای اکثریت آرا باشد این کاندیدا برنده ی اول ماست. اگر کسی دارای اکثریت آرا نباشد، نامزدی که دارای کمترین اولویت های اول است حذف می شود. برگه رای هایی که به نامزد حذف شده متعلق بوده اند مجددا شمارش می شوند و اولویت دوم این برگه ها برای اختصاص دادن رای آنها به کاندیداهای باقی مانده استفاده می شود. دوباره یک لیست مرتب شده از کاندیداها ایجاد می شود و این پروسه تکرار می شود تا زمانی که یک برنده ی اکثریت وجود داشته باشد.

IRV کاندیدایی که برای اکثریت مجموع تعداد رای دهندگان قابل قبول باشد — نه فقط کاندیدایی که بیشترین رای ها را دارد، چون این حالت در برگه رای های غیر مرتب شده در رای گیری هایی با بیش از دو کاندیدا محتمل است — را تعیین می کند.

آرا نمایندگان

رای دادن از طریق نماینده یک روش برای برگزیدن شخصی دیگر برای دادن رایتان در یک انتخابات است.

بر اساس قانون دلاویر، لازم است OTW به رای دادن توسط نماینده اجازه دهد؛ این قانون بیان می کند که: “یک سهامدار ممکن است به فرد یا افرادی دیگر اختیار دهد تا از طرف چنین سهامداری به عنوان یک نماینده عمل کنند و این کار از طریق انتقال یا اجازه دادن به انتقال یک پیام الکترونیکی به فردی که دارنده ی نمایندگی است انجام می شود.”

در انتخابات شرکت ها یک نماینده معمولا زمانی استفاده می شود که عضو رای دهنده نمی تواند شخصا در یک جلسه شرکت کند. با رای گیری های الکترونیک و گسترده خیلی از دلایل معمول برای رای دادن از طریق نماینده اعمال نمی شود. هرچند امکان دارد که دوره ی رای گیری در زمانی مقرر شود که یک عضو رای دهنده تعهدات دیگری داشته باشد یا دسترسی به اینترنت نداشته باشد.

اگر شما به یک نماینده برای رای دادن نیاز دارید می توانید فردی را در هر زمان تا دو هفته قبل از انتخابات تعیین کنید. تخصیص نماینده تا شش ماه برقرار خواهد بود و تا زمانی که این شش ماه به پایان نرسد ما نمی توانیم تخصیص نماینده شما را تغییر داده یا آن را بازپس بگیریم. آرای نمایندگان ممکن است مجددا شمارش نشوند.

نماینده ها از طریق ایمیل تعیین می شوند. وقتی که شما یک درخواست برای تخصیص نماینده برای رای دادن ارسال می کنید، این ایمیل باید از ایمیل اکانتی که قبلا در OTW استفاده کرده اید آغاز شود و باید هم به [email protected] و هم به نماینده‌تان ارسال شود. این ایمیل همچنین باید شامل اسم حقوقی شما باشد و یک اظهارنامه مبتنی بر اینکه شما مایل هستید که نمایندگیتان را به دریافت کننده ی ایمیل واگذار کنید. سپس، نماینده شما باید به همه ی دریافت کنندگان پاسخ داده، رسیدشان را تصدیق کرده و اسم حقوقی شان را در متن ایمیل ذکر کنند. این پاسخ باید توسط [email protected] حداقل دو هفته قبل از انتخابات دریافت شود.

زمانی که شما نماینده تعیین می کنید کسی را که به وی اعتماد دارید انتخاب کنید تا از طرف شما رای بدهد. به طور کلی توافق بین شما و نماینده منتخب شما می تواند هرگونه شرطی که تمایل داشته باشید را شامل باشد ولی تنها به صورت یک قرارداد بین افراد. OTW نسبت به اجرای شروطی که شما تعیین کرده اید مسئول نیست و ما نمی توانیم بررسی کنیم که نماینده شما از برگه ی رای شما استفاده کرده یا به کدام کاندیداها رای داده است.

چالش ها

فقط کاندیداها می توانند برای شمارش مجدد آرا یا یک رای گیری جدید درخواست بدهند. هر کاندیدایی که مایل به انجام چنین کاری است باید درخواستشان، به همراه یک توضیح راجع به اینکه چرا فکر می کنند یک بازشماری یا رای گیری جدید لازم است، را به کمیته ی انتخابات ما در عرض یک هفته از پایان رای گیری بفرستند. کمیته ی انتخابات در عرض یک هفته پس از دریافت چنین درخواستی حکم خواهد داد. اگر یک رای گیری جدید ضروری تلقی شود در عرض دو هفته پس از چنین حکمی رای گیری آغاز خواهد شد.