שאלות נפוצות

סקירה כללית

עבור אילו תפקידים ב-OTW מתקיימות בחירות?

חברות הדירקטוריון הן בעלות התפקידים היחידות העומדות לבחירה. הדירקטוריון הוא קבוצת האנשים העומדת בראש ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). הוא כולל שלוש בעלות תפקידים מוגדרים (נשיאה, גזברית, ומזכירה), וכן חברות דירקטוריון כלליות. ההתמודדות בבחירות לדירקטוריון אינה על תפקיד מסוים, אלא על מקום בדירקטוריון. חברות הדירקטוריון בוחרות את בעלות התפקידים מבין עצמן כשתקופת הכהונה של נושאות התפקידים מסתיימת (תקופת הכהונה כנושאת תפקיד קצרה יותר מתקופת הכהונה כחברת דירקטוריון).

בכל שנה נבחרות לפחות שתי חברות דירקטוריון (בהצבעה על ידי חברות OTW משלמות/תורמות), ותקופת הכהונה היא שלוש שנים, נכון לעכשיו.

מה עושה חברת דירקטוריון?

תפקידיהן של חברות הדירקטוריון כקבוצה כוללים את הוצאתו לפועל של התכנון האסטרטגי וכן קבלת החלטות בתחומים כגון מטרת ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), התקציב השנתי, מיזמים וסדרי עדיפויות; שמירה על מיקוד במטרות ארוכות הטווח של הארגון; מעקב אחר ההתקדמות בהשגת יעדים אסטרטגיים; שמירה על התנהלות ארגונית תקינה מבחינה משפטית; נטילת אחריות על פעולות הנעשות מטעם הארגון; נשיאה באחריות משפטית לארגון וענייניו הכספיים אל מול רשות המסים הפדרלית האמריקאית; חתימה על חוזים, הוצאת כספים, ועריכת עסקאות מסוגים שונים.

באופן פרטני, מצופה מחברת דירקטוריון כי תשתתף בפגישות צ'אט; תתעדכן בתקשורת ובדו"חות ארגוניים רלוונטיים; ותפעל בתום לב לטובת ה-OTW.

מי זכאית להגיש מועמדות?

פרטים לגבי זכאות נמצאים לעיונך בעמוד הגשת מועמדות.

מדוע עליי לשרת בוועדה בטרם אוכל להתמודד לדירקטוריון?

השירות באחת מוועדות הארגון עוזרת להבטיח כי למועמדת רמת היכרות מסוימת עם דרכי התנהלותו הפנימית של ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), וכן משקפת את יכולתה של המועמדת לעבוד היטב עם אחרים בתפקיד התנדבותי מקוון. כמו כן, מדובר בהפגנת מחויבות מצד המועמד ל-OTW ולערכיו.

מדוע עליי להשתמש בשמי החוקי?

משום שחברות הדירקטוריון נושאות באחריות משפטית ל-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ולענייניו הכספיים, צריכה להיות אפשרות לקשור את פעולותיהן בארגון לזהותן המשפטית. זהו חלק מתקנות רשות המסים הפדרלית האמריקאית עבור ארגונים ללא מטרת רווח, עליהם נמנה ה-OTW.

האם שמי החוקי יקושר לזהותי בפאנדום?

רק אם בחרת לקשר ביניהם בעצמך, למשל על ידי אזכור זהותך בפאנדום במסגרת טקסט ההיכרות של המועמדת, אותו עלייך להגיש כחלק מהליך הבחירות. סגל ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ומסמכים ארגוניים יתייחסו אלייך בשמך החוקי בלבד.

האם יש לתפקידים מסוימים בדירקטוריון דרישות מיוחדות?

מומלץ שבעלות התפקידים המוגדרים בדירקטוריון (נשיאה, גזברית, ומזכירה) תהיינה בעלות ניסיון קודם בדירקטוריון כחברות כלליות לפני שהן ממונות לתפקיד מוגדר. מלבד זה אין לתפקידים אלו דרישות מיוחדות.

ה-OTW הוא ארגון מעריצות. מדוע יש חיסיון על זהויות הפאנדום של המועמדות?

בעוד שלאנשים רבים לא מפריע שזהותם המשפטית תיקשר לזהותם בפאנדום, אין הדבר נכון לגבי כולם, מסיבות שונות ומגוונות. מדיניות ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) קובעת כי ההחלטה בעניין זה היא בידי המועמדות; המועמדות עצמן הן שתחלטנה כמה מידע הן מוכנות לחשוף לגבי זהותם בפאנדום. מדיניות זו תקפה גם במהלך תהליך הבחירות וגם לאחריו, והיא נוגעת לכל המועמדות, בין אם נבחרו ובין אם לאו.
הצבעה באמצעות ייפוי כוח

מהי הצבעה באמצעות ייפוי כוח? כיצד היא עובדת?

מהי הצבעה באמצעות ייפוי כוח? כיצד היא עובדת?

הצבעה באמצעות ייפוי כוח היא קביעה של אדם אחר להצביע בשמך בבחירות. ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מחויב לאפשר זאת לפי החוק במדינת דלאוור. לרוב, חברות ארגון ממנות לעצמן מיופת כוח כאשר ידוע להן שלא תהיה להן גישה לאינטרנט במהלך כל תקופת הבחירות, או שהן יהיו עסוקות בהתחייבויות קודמות שלא ישאירו להן זמן להצביע.

את ייפוי הכוח יש לקבוע באמצעות הדואר האלקטרוני.
על ייפוי הכוח

  1. להישלח מכתובת הדוא"ל אליה משויכת התרומה מקנת-החברות שלך ל-OTW;
  2. לכתב גם את elections-chair@transformativeworks.org וגם את מיופת הכוח;
  3. לכלול את שמך החוקי; וגם
  4. לכלול הצהרה מפורשת שברצונך לייפות את המכותבת בדוא"ל להצביע בשמך בבחירות.

על מיופת הכוח להשיב לדוא"ל ולאשר קבלת ההודעה, תוך ציון שמה החוקי בתוכן התשובה. האישור צריך להגיע אל elections-chair@transformativeworks.org לא יאוחר משבועיים לפני תחילת הבחירות. התאריך האחרון לשליחת ייפויי כוח יופיע בציר הזמן לבחירות.

תוקפו של יפוי כוח הוא שישה חודשים מיום קביעתו. עד למועד התפוגה של ייפוי הכוח, אין לנו אפשרות לבטלו או לבצע בו שינויים. אם מונית בייפוי כוח להצביע בשם חברת ארגון, אין באפשרותך להעביר את ייפוי הכוח שקיבלת לאדם אחר.