Pagboboto sa Halalan ng OTW

Para makaboto ng mga miyembro ng Lupon ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), kinakailangang maging isang nagbabayad na miyembro ng OTW isang buwan bago mag-halalan. Tingnan ang Timeline para sa eksaktong petsa.

Kinakailangang nakapagbigay ka na ng donasyon gamit ang iyong personal na tseke o credit card. Para rin makumpirma ang iyong pagiging miyembro, kinakailangan din naming mai-ugnay ang iyong bayad sa isang bank account o credit card na talagang pagmamay-ari ng isang indibidwal pagdating ng halalan.

Matapos masigurado na ikaw ay kwalipikadong botante, maaaring basahin ang mga gabay sa pagboto.

Ang mga sumusunod na aksyon ay batayan para tanggalan ng karapatang bumoto ang isang botante para sa taon ng halalan kung kailan ginawa ang paglabag:

  • Pag-aalok ng anumang insentibo para sa isang boto (gamit ang pera o iba pang uri ng kabayaran, kabilang ang mga malikhaing katha).
  • Paglalantad ng mga sagisag-panulat ng mga kandidato, o pag-uugnay sa legal at fannish na pangalan ng kahit sinong miyembro o boluntaryo ng OTW nang hindi sila pumapayag na malaman ito ng publiko.