Lịch sử Bầu cử của OTW

Đợt bầu cử năm 2015

Ở đầu đợt tranh cử này, có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử vào 2 ghế trống. Ban Giám đốc năm 2015 loại bỏ Nikisha Sanders khỏi danh sách ứng cử và Dan Lamson rút đơn tranh cử, còn lại 6 ứng cử viên. Qua cuộc bầu cử, các thành viên OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) bỏ phiếu bầu Atiya Hakeem và Matty Bowers vào 2 ghế trống.Sau khi Ban Giám đốc năm 2015 bổ nhiệm Andrea Horbinski vào một ghế trống không có trong danh sách bầu cử, các thành viên OTW và Ban Bầu cử phản đối. Ban Giám đốc năm 2015 từ chức, để lại Atiya và Matty cầm quyền. Atiya và Matty bổ nhiệm Alex Tischer, Katarina Harju và Aline Carrão vào Ban Giám đốc.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2016

  Alex Tischer
  Aline Carrão
  Atiya Hakeem
  Katarina Harju
  Matty Bowers


Đợt bầu cử năm 2014


Đợt bầu cử năm 2013


Đợt bầu cử năm 2012


Đợt bầu cử năm 2011


Đợt bầu cử năm 2010


Đợt bầu cử năm 2009

 • Mốc thời gian

  Mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2009 có thể được xem tại đây.

 • Ứng cử viên

  Allison Morris
  Elizabeth Yalkut

 • Kết quả

  Hai ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2009 không tổ chức bầu cử.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2010

  Naomi Novik (Chủ tịch)
  Rachel Barenblat
  Francesca Coppa, PhD
  Sheila Lane
  Allison Morris
  Rebecca Tushnet, JD
  Elizabeth Yalkut


Đợt bầu cử năm 2008

 • Mốc thời gian

  Mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2008 có thể được xem tại đây.

 • Ứng cử viên

  Rachel Barenblat
  Sheila Lane

 • Kết quả

  Hai ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2008 không tổ chức bầu cử.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2009

  Naomi Novik (Chủ tịch)
  Rachel Barenblat
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Susan Gibel, JD
  Sheila Lane
  Rebecca Tushnet, JD


Ban Giám đốc Thành lập OTW

Ban Giám đốc đầu tiên được hình thành từ những thành viên tình nguyện phục vụ tổ chức, sau lời gọi phục vụ vào tháng 6 năm 2007. Các thành viên Ban Giám đốc được người sáng lập tổ chức Naomi Novik lựa chọn dựa trên cơ sở thành lập một nhóm làm việc với các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thiết lập cơ sở căn bản của một tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm cả văn bản quy chế của tổ chức này.

 • Ban Giám đốc OTW (2007-2008)

  Naomi Novik (Chủ tịch)
  KellyAnn Bessa
  Francesca Coppa, PhD
  Cathy Cupitt, DCA
  Susan Gibel, JD
  Michele Tepper, PhD
  Rebecca Tushnet, JD